T. 02/ 962 25 35

Ф. 02/ 962 22 25
за компанията
Стремим се да бъдем разпознавани на пазара като предпочитан, надежден и социално отговорен партньор, да ни свързват с високото качество на извършваното строителство, с коректността и професионализма ни.

В “Гелак”ООД държим на удовлетворението на Клиентите и на обществото, на придържането към законите и стандартите, на прилагането на добрите практики във всички дейности, на стимулиране на процесите на непрекъснато усъвършенстване и развитие.
1. Политика на дружеството
Ръководството на “ГЕЛАК” ООД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

1.1. Ръководството на “ГЕЛАК” ООД изцяло приема отговорностите на работодателя по безопасност и здраве, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащото българско законодателство и стандарта OHSAS 18001:2007.

1.2. Фирма “ГЕЛАК” ООД се стреми да осъществява основната си дейност по „Инженеринг на техническа инфраструктура, съоръжения и сгради.”, осигурявайки като минимум съответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано, и да ги надмине. За целта в “ГЕЛАК” ООД се извършва периодично оценяване на съответствието с приложимите и други приети изисквания.

1.3. Фирма “ГЕЛАК” ООД се стреми да работи заедно с партньорите си за осигуряване на екологична, безопасна и здравословна работна среда.

1.4. Ръководството на “ГЕЛАК” ООД разбира и приема отговорностите си не само към собствения персонал, но и към клиенти, посетители, доставчици и партньори, както и към всеки, който може да бъде засегнат от фирмените дейности, като прилага принципа на нулева толерантност с цел предотвратяване на замърсяване и инциденти. Този принцип се изразява във фирменото разбиране, че за нас няма приемлив инцидент или приемливо замърсяване на околната среда. Ръководството се ангажира да разследва и анализира информацията за реални и потенциални инциденти, както и да предприема незабавни действия за отстраняване на източниците им с цел недопускане на злополуки и непрекъснато подобрение.

1.5. Ръководството на “ГЕЛАК” ООД също осъзнава ролята си в подпомагане развитието на сектора си на действие с досега постигнатото в сферата на безопасността, здравето и опазването на околната среда и желае да стане пример за индустрията.

1.6. В “ГЕЛАК” ООД се поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 1400:2015 и BS OHSAS 18001:2007 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Ръководството и всички служители се ангажират непрекъснато да подобряват ефикасността на тази система.
2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТА, РЕЗУЛТАТНОСТТА СПРЯМО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНАТА СРЕДА никога не са инцидентни, те са винаги резултат от високи очаквания, искрени усилия, интелигентно управление и опитно изпълнение. Те представляват правилния избор от много алтернативи!

 2.1. Здравето, безопасността и резултатността спрямо околната среда се считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Затова ръководството ще:

Осигурява и поддържа екологична, безопасна и здравословна работна среда;
Осигурява безопасността на персонала на временни и подвижни работни места;
Осигурява необходимите подходящи обучения, информация и инструкции за всички служители, посетители и изпълнители;
Осигурява необходимите средства за безопасност, защитна екипировка, и контролира използването им;
Поддържа и непрекъснато подобрява всички аспекти на екологията и безопасността, чрез създаване и контрол по спазването на възприетите правила с цел намаляване на последствията и/или предотвратяване на потенциални наранявания или замърсявания на околната среда;
Консултира служителите по въпроси, касаещи екологията, безопасността, здравето и работните места;
Комуникира подходяща информация свързана с опазването на околната среда, безопасността и здравето, както и качеството на произвежданите продукти с всички служители.

2.2. Персоналът на фирмата има задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:
Работи безопасно, ефикасно и екологично, при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие с фирмените процедури и законови задължения;
Незабавно да докладва инциденти и ситуации, които биха могли да доведат до наранявания или нежелани въздействия върху околната среда;
Да участва в разследването на инциденти и нежелани събития, и да съдейства при разследването им и за прилагането на мерки за предотвратяването им.

2.3. За постигането на тези общи цели на политиката ръководството с участието на целия персонал ежегодно документира конкретни измерими цели в „Програма за постигане на целите”
3. ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
3.1. Управителят на фирмата е отговорен за непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство и осигуряване на безопасността, здравето и добруването на персонала.
3.2. Представителят на ръководството осигурява съвети по общото прилагане на политиката с оглед постигане на безопасност, здраве, резултатност спрямо околната среда и качество.
3.3. Отговорникът по здравословни и безопасни условия на труд и екология отговаря за поддържане на системата за управление, за осигуряване действието на необходимите процеси и за непрекъснато подобрение.
3.4. Ръководителите на направления, отдели и обекти отговарят за внедряване и прилагане на систематичното управление на безопасността, резултатността спрямо околната среда и качеството в сферите си на дейност, като за резултатите са отговорни пред Представителя на ръководството и Управителя. В тази им функция ръководителите ще бъдат подкрепяни от отговорника по здравословни и безопасни условия на труд и екология.
3.5. Наръчникът по управление определя по-подробно организацията за въвеждане в действие на настоящата Политика.
3.6. Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени или поради други обстоятелства, като минимум веднъж годишно по време на провежданите съвещания за преглед от ръководството.
3.7. Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица чрез разлепване на видни места и публикуването и на интернет страницата на дружеството - http://www.gelak.bg/
Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж при постъпването на нов персонал.
Декларирам личното си участие във формирането и провеждането на Политиката по управление на нашата фирма.
Декларацията за Политиката е направена от:

Инж. Георги Гелов
Управител
Дата: 01.02.2018 г.
КАРИЕРИ
В момента нямаме обявени свободни позиции.
София 1407
ул. "Люба Величкова" 24

e-mail: office@gelak.bg

тел.: 02/ 962 25 35
факс: 02/ 962 22 25